Laboratori AND

Laboratori d'assajos no destructius


 SOLDAIRUDA ofereix aquest servei exclusiu en el sector ferroviari

¿ Què és un assaig no destructiu ?

Se'n diu assaig no destructiu (també anomenat AND, o en anglès NDT de nondestructive testing) a qualsevol tipus de  prova practicada a un material que no alteri de forma permanent les seves propietats físiques, químiques, mecàniques o dimensionals. Els assajos no destructius impliquen un dany imperceptible o nul. Els diferents mètodes d' assajos no destructius es basen en l' aplicació de fenòmens físics tals com ones electromagnètiques, acústiques, elàstiques, emissió de partícules subatòmiques, capilaritat, absorció i qualsevol tipus de prova que no impliqui un dany considerable a la mostra examinada.

S' identifiquen habitualment amb les sigles: PND; i es consideren sinònims de: Assajos no destructius (AND), inspeccions no destructives i exàmens no destructius.

En general, els assajos no destructius proporcionen dades menys exactes sobre l' estat de la variable a mesurar que els assajos destructius. Emperò, solen ser més barats per al propietari de la peça a examinar, ja que no impliquen la destrucció de la mateixa. En ocasions, els assajos no destructius busquen únicament verificar la homogeneitat i la  continuitat del material analitzat, pel que es complementen amb les dades provinents dels assajos destructius.

L' àmplia aplicació dels mètodes d' assajos no destructius en materials es troben resumides en els tres grups següents:

  • Defectologia. Permet la detecció de discontinuitats, l'avaluació de la corrosió i el deteriorament per agents ambientals; determinació de tensions; detecció de fugues.
  • Caracterització. Evaluació de les característiques químiques, estructurals, mecàniques i tecnològiques dels materials; propietats físiques (elàstiques, elèctriques i electromagnètiques); transferències de calor i traçat d' isotermes.
  • Metrologia. Control de gruixos; mides de gruixos per un sol costat, mides de gruixos de recobriment; nivells d'ompliment.
 Font: Traducció de Wikipedia

laboratorioendA SOLDAIRUDA estem especialitzats entre altres en:

  • Líquids penetrants
  • Controls geomètrics amb regle digital 
  • Ultrasons amb un equip manual amb mòdul interfaç en 3D

 

 

 

Personal qualificat. Homologacions per adif