Qualitat i medi ambient

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DE SOLDAIRUDA

SOLDAIRUDA en l'activitat de:

SERVEIS FERROVIARIS DE SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA.

La Qualitat i la preservació i cura del medi ambient són les nostres eines per la millora contínua així com un factor clau en el desenvolupament i el futur de la nostra Empresa; és per això que manifestem als nostres empleats, clients i proveïdors els nostres compromisos:

  • Qualitat és conèixer el nostre client, les seves necessitats i expectatives i satisfer-les de manera que augmenti la seva confiança i fidelitat en nosaltres.
  • L'Equip Humà és la base de l'Empresa, per la qual cosa la seva cura constitueix un constant desvetllament per part d'aquesta.
  • Prevenir la contaminació. Conèixer i Reduir la producció de residus, emissions, i el consum de recursos (materials, combustibles i energia) de la nostra activitat. Respectar en tot moment les legislacions i col • laborar amb les administracions amb competències mediambientals.
  • La inversió en recursos proporciona una millora en els Processos de l’ Empresa i major capacitat de resposta que repercuteix en el nostre client, augmentant les seves  expectatives i la seva satisfacció. Al seu torn, promoure la formació ambiental,  conscienciar els treballadors en la cura del medi ambient i comunicar als proveïdors els nostres procediments ambientals.
  • La Qualitat serà sempre objecte de millora contínua. S’aprofitaran els errors per millorar i es posarà tot l'esforç en localitzar les causes que els van produir, per que no es repeteixin.

D'aquesta manera, la nostra empresa assumeix com a principals objectius:

  • Millorar les nostres instal • lacions per poder donar un millor servei als nostres clients i controlar els nostres impactes mediambientals.
  • Reduir els aspectes ambientals significatius que es puguin controlar.
  • Formar i implicar el personal cada vegada més a l'Empresa.


SOLDAIRUDA posa de manifest el seu COMPROMÍS AMBIENTAL 

Desenvolupar totes les activitats relacionades amb el nostre servei de manera que contribueixin  positivament al comportament ambiental associat als seus processos i instal.lacions i parar una especial atenció a la protecció de l'entorn, dels seus clients i del públic en generall.

A SOLDAIRUDA, la Direcció dóna suport i revisa anualment la implantació del sistema, potenciant i millorant contínuament les seves instal • lacions; per a la cura ambiental sol • licita a tot el personal la seva col • laboració. Així mateix, és conscient que la responsabilitat última de l'obtenció dels Objectius de Qualitat i Mediambient proposats és seva, i en aquest sentit proporciona tots els mitjans humans, materials i econòmics necessaris per assolir-los, complint de manera rigorosa amb requisits legals i altres requisits que la empresa subscrigui.

Rafael Ruda

Setembre 2011